Algemene Voorwaarden | General Terms

Click here for the General Terms (English version)

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Ortelius Business Law

Ortelius Business Law is een maatschap gevestigd te Breda waarin de praktijk voor gezamenlijke rekening en risico wordt gevoerd en die bestaat uit de besloten vennootschap Hazlehead B.V. en de besloten vennootschap Orphee B.V.

 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de partij (cliënt) die de opdracht geeft;
 • Ortelius Business Law: de maatschap gevestigd te Breda waarin de praktijk voor gezamenlijke rekening en risico wordt gevoerd en die bestaat uit de besloten vennootschap Hazlehead B.V. en de besloten vennootschap Orphee B.V.
 1. Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de maatschap dan wel gegeven opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Ortelius Business Law worden daarmee zowel de leden van de maatschap als ook advocaten die als werknemer bij de maatschap in dienst zijn.

2.2          Niet enkel Ortelius Business Law doch ook iedere aan Ortelius Business Law verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dit geldt tevens voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

2.3          Opdrachtgever aanvaardt dat Ortelius Business Law bij de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op Ortelius Business Law van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en verklaart de daaruit voor Ortelius Business Law voortvloeiende verplichtingen te allen tijde te zullen respecteren.

 1. Totstandkoming van een Opdracht

3.1          De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Ortelius Business Law wordt gevormd door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden en komt eerst door aanvaarding tot stand.

3.2       Ortelius Business Law aanvaardt de opdracht onder de ontbindende voorwaarde dat de identiteit van de Opdrachtgever kan worden vastgesteld en geverifieerd.

3.3         Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Ortelius Business Law slechts worden vertegenwoordigd door één van de advocaten. Ortelius Business Law zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, alsmede bij de keuze van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3.4         Alle overeenkomsten van opdracht komen tot stand tussen de Opdrachtgever en Ortelius Business Law en niet tussen de Opdrachtgever en enige aan Ortelius Business Law verbonden persoon. Dit geldt ook indien de opdracht door een bepaald persoon verbonden aan Ortelius Business Law wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

3.5        Tenzij anders is overeengekomen is van een verbintenis tot een te realiseren resultaat geen sprake.

3.6       Ortelius Business Law is verplicht de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, waaronder de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

 1. Geheimhouding

4.1          Tenzij sprake is van een wettelijk of beroepsplicht tot bekendmaking, is Ortelius Business Law en medewerker(s) die zij inzet verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

4.2 Ortelius Business Law is niet gerechtigd de informatie die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze ter beschikking is gesteld, met dien verstande dat Ortelius Business Law gerechtigd is deze informatie te gebruiken voor zover Ortelius Business Law voor zichzelf optreedt in een procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 1. Honorarium

5.1          Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de tijdsbesteding, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Onder verschotten wordt onder meer verstaan griffierecht, eventuele kosten van deurwaarders of kosten van uittreksels uit de openbare registers.

5.2          Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Ortelius Business Law is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Betaling

6.1          Declaraties dienen door de Opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te worden betaald binnen 15 dagen na datum van de declaratie, tenzij nader schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2          Bij overschrijding van de termijn uit artikel 6.1 termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente dan wel handelsrente verschuldigd over het totale declaratiebedrag (op grond van art. 6:119 respectievelijk art. 6:119a van het Burgerlijk Wetboek).

6.3          Alleen betaling door overmaking op de in de declaratie genoemde bankrekening, leidt tot kwijting.

6.4          Indien Opdrachtgever nalaat één of meer declaraties van Ortelius Business Law tijdig en volledig te voldoen, dan is Ortelius Business Law gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

6.5          De kosten van invorderingsmaatregelen die worden getroffen tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen ten laste van die Opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 250. Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de Opdrachtgever gelijkgesteld een derde die zich tegenover Ortelius Business Law verbonden heeft de declaraties namens de Opdrachtgever te voldoen.

 1. Privacy

7.1          Ortelius Business Law verwerkt bij de behandeling van de zaak enkele persoonsgegevens. Aan de verwerking van die gegevens wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er worden geen andere gegevens geregistreerd dan voor de behandeling van een zaak en de kantooradministratie noodzakelijk zijn.

7.2       Ortelius Business Law is in verband met geldende (toezichts)wet- en regelgeving en gedragsregels, waaronder – onder omstandigheden – de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), verplicht de identiteit van haar Opdrachtgever (en in voorkomend geval: van de vertegenwoordiger en uiteindelijk belanghebbenden van Opdrachtgever) vast te stellen en de opgegeven identiteit te verifiëren. Als de Wwft van toepassing is, is Ortelius Business Law onder bepaalde omstandigheden verplicht door of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij het bevoegde gezag te melden. In voorkomend geval verbiedt de Wwft Ortelius Business Law Opdrachtgever te informeren over (het voornemen tot) het doen van voornoemde melding.

7.3          De dossiers worden gedurende tenminste zeven jaar bewaard, waarna het Ortelius Business Law vrij staat het dossier te vernietigen.

 1. Kantoorklachtenregeling

8.1          Op de dienstverlening van Ortelius Business Law is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Voor het geval u ontevreden bent over de dienstverlening van Ortelius Business Law en een klacht wilt indienen, wijzen wij u graag naar de pagina klachtenregeling.

8.2          Indien de Opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van de advocaten van Ortelius Business Law dan zal hij deze klachten eerst conform de kantoorklachtenregeling aan Ortelius Business Law kenbaar maken. Indien daarop naar de mening van de Opdrachtgever op onvoldoende wijze wordt gereageerd door Ortelius Business Law dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

 1. Aansprakelijkheid

9.1          De aansprakelijkheid van Ortelius Business Law voor schade, voortvloeiende uit of die verband houden met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ortelius Business Law in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. De maximale dekking van deze verzekering is beperkt tot een schadebedrag van € 1.500.000,-. De polisvoorwaarden kunnen op verzoek worden ingezien.

9.2          Ortelius Business Law sluit de hoofdelijke aansprakelijkheid van haar advocaten en medewerkers uit.

9.3          Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

9.4          De Opdrachtgever vrijwaart Ortelius Business Law tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 1. Vervaltermijn

Vorderingen op Ortelius Business Law ter zake van tekortkomingen in de uitvoering van door Opdrachtgever verstrekte opdrachten vervallen door verloop van één jaar na voltooiing van de betreffende opdracht.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1       Op iedere rechtsverhouding tussen Ortelius Business Law en haar Opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2       Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

11.3       Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal worden verstrekt, is de Nederlandse tekst bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking.

Breda 22 juli 2023