Bestuurder in tijden van Covid – 19

Net als regeren is besturen van een onderneming vooruit zien. Een bestuurder die vooruit ziet  en adequaat reageert op onverwachte situaties waarmee de onderneming wordt geconfronteerd, zal tijdens een crisis het verschil kunnen maken. Met het coronavirus bevinden we ons in zo’n crisis. Hieronder geven wij u een aantal handvatten die u kunnen helpen bij het bepalen van uw koers in deze onzekere tijden.

 • Ga na of uw bedrijf in aanmerking komt voor de steunmaatregelen van de overheid.
  • De Belastingdienst biedt op dit moment de mogelijkheid voor bijzonder uitstel van betaling en aanpassing van voorlopige aanslagen. Klik hier voor meer informatie;
  • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling versneld opengesteld. De borgstelling is nu ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Klik hier voor meer informatie;
  • De regeling Werktijdverkorting is stop gezet als ‘corona-maatregel’. Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling is nog niet van krcht, maar op de website van de Rijskoverheid kunt al informatie vinden over de beoogde toepassing. Klik hier voor meer informatie.
  • Op kvk.nl/corona vindt u meer informatie over overheidsregelingen om ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus te helpen.
 • Maak duidelijke afspraken met klanten die betalingsproblemen hebben en leg deze schriftelijk vast. Sla contracten en algemene voorwaarden er op na om te zien wat uw rechten en mogelijkheden zijn.
 • Beoordeel of levering van uw diensten en goederen op andere voorwaarden moeten plaatsvinden om de crisis het hoofd te bieden. Bespreek directe betaling, snelle betaling, geef korting of lever stapsgewijs op basis van boter bij de vis.
 • Controleer inkoop en leveringscontracten op de aanwezigheid van een overmacht bepaling. Van overmacht is sprake indien de tekortkoming van een contractspartij haar niet kan worden toegerekend omdat die niet te wijten is aan haar schuld en niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Indien er sprake is van overmacht kan een wederpartij in beginsel geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Let op : ook uw contractspartij zou zich op overmacht kunnen beroepen. Veel zal afhangen van wat er het contract en de algemene voorwaarden staat. Lees die dus goed.
 • Naast een beroep op overmacht, kunt u de gevolgen van een overeenkomst proberen te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden indien (volledige) instandhouding van de overeenkomst of de gevolgen daarvan naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevraagd vanwege onvoorziene omstandigheden. Slechts in extreme gevallen kan hierop een beroep worden gedaan. Ook hier geldt lees het contract en de algemene voorwaarden goed.
 • Kijk voor extra of aanvullende financiering in tijden van nood niet alleen naar de gebruikelijke financieringspartijen zoals banken en factormaatschappijen, maar benader ook uw aandeelhouders voor financiering in de vorm van (nood)leningen, overbruggingskrediet, achtergestelde leningen of via uitgifte van aandelen of agiostortingen.
 • Maak een wekelijkse, misschien zelfs dagelijkse financiële planning en ga bij uitgave uit van het principe: ‘Nee, tenzij’
 • Let op:  Op dit moment is niet duidelijk of een verzoek tot toepassing van de bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen ook wordt gezien als een melding betalingsonmacht. Doe dus altijd een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst en het pensioenfonds naast een verzoek tot uitstel van betaling. Meldt u niet of niet tijdig dan bent u aansprakelijk als bestuurder. Zie voor meer informatie over het doen van beide meldingen op belastingdienst.nl.
 • Ga geen verplichtingen en contracten aan die uw onderneming misschien niet kan nakomen. Dit ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid van u als bestuurder. Wees u er van bewust dat niemand weet wat het coronavirus ons nog gaat brengen.
 • Wacht niet af en neem zelf contact op met schuldeisers als u ziet aankomen dat u hen op termijn niet kunt betalen en tref een regeling. Leg die regeling schriftelijk vast en ben conservatief in uw toezeggingen. Niemand weet hoelang de crisis nog gaat duren en wat ons daarin nog te wachten staat.
 • Houd de mogelijkheid van een crediteurenakkoord of surseance van betaling constant voor ogen. Een geslaagd akkoord of succesvolle surseance staat of valt bij tijdig anticiperen en een gedegen voorbereiding. Dat geldt overigens ook voor een eigen aangifte faillissement. Zomaar faillissement aanvragen kan catastrofale gevolgen hebben.
 • Wees op uw hoede en denk twee keer na voor u een beslissing neemt. Vraag u als eindverantwoordelijkheid doorlopend af: wat als?
 • Bij twijfel: bel een adviseur of vertrouweling voor ruggespraak. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Voor vragen of advies staan wij voor u klaar. U kunt contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met Jeroen Fleers (06-52 058038). Ook buiten de gebruikelijke kantooruren zijn wij telefonisch te bereiken.

Gerechten ook na 6 april gesloten

Covid-19 Hulplijn voor ondernemers

Onze dienstverlening en Covid-19