Algemene Voorwaarden

 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Ortelius Business Law

De maatschap Ortelius Business Law is gevestigd te Utrecht en bestaat uit de besloten vennootschap Hazlehead B.V. binnen welke vennootschap  mr. O.J. Brommer de praktijk als advocaat uit oefent, en de besloten vennootschap Orphee B.V. binnen welke vennootschap mr. J.G.D. Fleers de praktijk als advocaat uit oefent.

  1. Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de maatschap gegeven opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Ortelius Business Law worden daarmee zowel de leden van de maatschap als ook advocaten die als werknemer bij de maatschap in dienst zijn, bedoeld.

1.2       Niet enkel Ortelius Business Law doch ook iedere aan Ortelius Business Law verbonden persoon kan op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Dit geldt tevens voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

  1. Opdracht

2.1       Een opdracht komt eerst door aanvaarding tot stand. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Ortelius Business Law slechts worden vertegenwoordigd door een van de advocaten. Ortelius Business Law zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, alsmede bij de keuze van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.2       Alle overeenkomsten van opdracht komen tot stand tussen de opdrachtgever en Ortelius Business Law en niet tussen de opdrachtgever en enige aan Ortelius Business Law verbonden persoon. Dit geldt ook indien de opdracht door een bepaald persoon verbonden aan Ortelius Business Law wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

2.3       Ortelius Business Law is verplicht de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, waaronder de toepasselijke (beroeps)regelgeving. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is nimmer sprake.

  1. Declaratie

3.1       Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de tijdsbesteding, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Onder verschotten wordt onder meer verstaan griffierecht, eventuele kosten van deurwaarders of kosten van uittreksels uit de openbare registers.

3.2       Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ortelius Business Law is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

  1. Betaling

4.1       Betaling van declaraties van Ortelius Business Law dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente dan wel handelsrente verschuldigd over het totale declaratiebedrag (op grond van art. 6:119 respectievelijk art. 6:119a van het Burgerlijk Wetboek).

4.2       Alleen betaling door overmaking op de in de factuur genoemde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting. De kosten van invorderingsmaatregelen die worden getroffen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen ten laste van die opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 25. Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de opdrachtgever gelijkgesteld een derde die zich jegens Ortelius Business Law verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

4.3       Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de bankrekening van Stichting Derdengelden Ortelius Business Law, is de stichting  noch Ortelius Business Law aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen tegenover de stichting niet nakomt.

  1. Privacy

5.1       Ortelius Business Law verwerkt bij de behandeling van de zaak enkele persoonsgegevens. Aan de verwerking van die gegevens wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er worden geen andere gegevens geregistreerd dan voor de behandeling van een zaak en de kantooradministratie noodzakelijk zijn.

5.2       Ortelius Business Law is als gevolg van de geldende regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en (verzoeken tot) ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Ortelius Business Law een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

5.3       De dossiers worden gedurende tenminste zeven jaar bewaard, waarna het Ortelius Business Law vrij staat het dossier te vernietigen. 

  1. Aansprakelijkheid

6.1       De aansprakelijkheid van Ortelius Business Law voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ortelius Business Law in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. De maximale dekking van deze verzekering is beperkt tot een schadebedrag van € 1.500.000,-. De polisvoorwaarden kunnen op verzoek worden ingezien. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of indien de aansprakelijkheid slechts gedeeltelijk door de verzekering wordt vergoed, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de in verband met de opdracht betaalde facturen met een maximum van  € 100.000. Ortelius Business Law sluit de hoofdelijke aansprakelijkheid van haar advocaten en medewerkers uit. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

6.2       De opdrachtgever vrijwaart Ortelius Business Law tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

6.3       Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Ortelius Business Law als voor die schade aansprakelijk persoon is bekend geworden. 

  1. Toepasselijk recht/Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

7.1       Op iedere rechtsverhouding tussen Ortelius Business Law en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2       Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenafhandeling start met de interne klachtenprocedure volgens de interne klachtregeling die te vinden is op onze website www.Orteliusbusinesslaw.nl. Deze procedure houdt in dat de cliënt diens klacht eerst aan de behandelend advocaat kenbaar maakt. De cliënt kan zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris van het kantoor.
Slaagt de behandelend advocaat of de klachtenfunctionaris er niet in de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunnen deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van een overeenkomst, die op aanvraag verkrijgbaar is bij ons kantoor.

De klachtenregeling, alsmede het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur kunnen op verzoek worden toegezonden.

Vorderingen die niet door de Geschillencommissie Advocatuur kunnen worden behandeld, worden in eerste aanleg uitsluitend behandeld door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

7.3       Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal worden verstrekt, is de Nederlandse tekst bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking.